Week of Nov 5th
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 5, 2017 November 6, 2017

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.

4th & 5th grade Music Program @ 2:30 & 6:30 p.m.
November 7, 2017 November 8, 2017

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade

Thanksgiving Feast for Pre-K, K, 2nd & 4th grade
November 9, 2017

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades

Thanksgiving Feast for 1st, 3rd and 5th grades
November 10, 2017 November 11, 2017