My Calendar

December 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 25, 2018 November 26, 2018 November 27, 2018

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball vs Wheeler Here 5:00 pm

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball vs Wheeler Here 5:00 pm
November 28, 2018

8:00 am: Senior tour of WTAMU 8:00 am

8:00 am: Senior tour of WTAMU 8:00 am
November 29, 2018

N/A: JV Boys Borger Tournament

N/A: JV Boys Borger Tournament

N/A: JV Girls HP Tournament

N/A: JV Girls HP Tournament

N/A: Varsity Boys Nazareth Tournament TBD

N/A: Varsity Boys Nazareth Tournament TBD

N/A: Varsity Girls Miami Tournament TBD

N/A: Varsity Girls Miami Tournament TBD
November 30, 2018

N/A: JV Boys Borger Tournament

N/A: JV Boys Borger Tournament

N/A: JV Girls HP Tournament

N/A: JV Girls HP Tournament

N/A: Varsity Boys Nazareth Tournament TBD

N/A: Varsity Boys Nazareth Tournament TBD

N/A: Varsity Girls Miami Tournament TBD

N/A: Varsity Girls Miami Tournament TBD
December 1, 2018

N/A: JV Boys Borger Tournament

N/A: JV Boys Borger Tournament

N/A: JV Girls HP Tournament

N/A: JV Girls HP Tournament

N/A: Varsity Boys Nazareth Tournament TBD

N/A: Varsity Boys Nazareth Tournament TBD

N/A: Varsity Girls Miami Tournament TBD

N/A: Varsity Girls Miami Tournament TBD
December 2, 2018 December 3, 2018

N/A: English I EOC Retest

N/A: English I EOC Retest

N/A: English I EOC Retest

N/A: English I EOC Retest
December 4, 2018

N/A: Algebra I EOC Restest

N/A: Algebra I EOC Restest

N/A: Algebra I EOC Restest

N/A: Algebra I EOC Restest

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball vs Happy Here 5:00 pm

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball vs Happy Here 5:00 pm
December 5, 2018

N/A: English II EOC Retest

N/A: English II EOC Retest

N/A: English II EOC Retest

N/A: English II EOC Retest
December 6, 2018

N/A: Biology EOC & US History EOC Retest

N/A: Biology EOC & US History EOC Retest

N/A: Biology EOC & US History EOC Retest

N/A: Biology EOC & US History EOC Retest

N/A: JV Boys HP Tournament

N/A: JV Boys HP Tournament

N/A: JV Girls RR Tournament

N/A: JV Girls RR Tournament

N/A: Varsity Girls, Boys WT Tournament TBD

N/A: Varsity Girls, Boys WT Tournament TBD
December 7, 2018

N/A: JV Boys HP Tournament

N/A: JV Boys HP Tournament

N/A: JV Girls RR Tournament

N/A: JV Girls RR Tournament

N/A: Varsity Girls, Boys WT Tournament TBD

N/A: Varsity Girls, Boys WT Tournament TBD
December 8, 2018

N/A: JV Boys HP Tournament

N/A: JV Boys HP Tournament

N/A: JV Girls RR Tournament

N/A: JV Girls RR Tournament

N/A: Varsity Girls, Boys WT Tournament TBD

N/A: Varsity Girls, Boys WT Tournament TBD
December 9, 2018 December 10, 2018 December 11, 2018

N/A: JV, V Girls, Boys Basketball vs Memphis Here 5:00 pm

N/A: JV, V Girls, Boys Basketball vs Memphis Here 5:00 pm
December 12, 2018 December 13, 2018

6:30 pm: HS Band Concert 6:30 pm HS Auditorium

6:30 pm: HS Band Concert 6:30 pm HS Auditorium

6:30 pm: HS Band Concert 6:30 pm HS Auditorium

6:30 pm: HS Band Concert 6:30 pm HS Auditorium
December 14, 2018

5:00 pm: JV, V Boys vs Spearman Here 5:00 pm

5:00 pm: JV, V Boys vs Spearman Here 5:00 pm

5:00 pm: JV, V Girls vs Borger Here 5:00 pm

5:00 pm: JV, V Girls vs Borger Here 5:00 pm
December 15, 2018
December 16, 2018 December 17, 2018 December 18, 2018

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball at Dumas 5:00 PM

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball at Dumas 5:00 PM
December 19, 2018 December 20, 2018 December 21, 2018

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball at Pampa 5:00 pm

5:00 pm: JV, V Girls, Boys Basketball at Pampa 5:00 pm
December 22, 2018
December 23, 2018 December 24, 2018 December 25, 2018 December 26, 2018 December 27, 2018 December 28, 2018 December 29, 2018
December 30, 2018 December 31, 2018 January 1, 2019 January 2, 2019 January 3, 2019 January 4, 2019

5:00 pm: JV, V Boys Basketball at Dalhart 4:00, 5:30

5:00 pm: JV, V Boys Basketball at Dalhart 4:00, 5:30

5:00 pm: JV, V Girls Basketball at WT 5:00, 6:30

5:00 pm: JV, V Girls Basketball at WT 5:00, 6:30
January 5, 2019