Basketball vs Stratford Here: JV Girls and Boys 5, V Girls 6:30, V Boys 8:00