Basketball at Gruver: JV Girls 4, JV Boys 5, V Girls 6:30, V Boys 8